Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe Informacje o placówce

Wąbrzeźno, dnia 29.03.2018r

OTO.RD.042-2/17

NOTATKA AKTUALIZACYJNA NA BIP – PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego. Placówka jest domem przeznaczonym dla 75 osób przewlekle psychicznie chorych, posiada 75 miejsc rzeczywistych.

Dom funkcjonuje na podstawie bezterminowego zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  z dnia 30.12.2010r.  wydanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od dnia 01.03.2023 roku wynosi      5616,42 zł.
Aktualnie w Domu przebywa 43 mężczyzn i 32 kobiety. Na liście osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej figurują 2 kobiety i 3 mężczyzn.

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia fizycznej i psychicznej sprawności.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r z (późn.zm.) powołane są zespoły terapeutyczno–opiekuńcze, które opracowują i realizują wspólnie z mieszkańcami indywidualne plany wsparcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.01.2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są następujące zajęcia:

1. Zajęcia terapeutyczne, których zakres programowy obejmuje:
1) Trening funkcjonowania w codziennym życiu,
2) Trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
3) Trening umiejętności spędzania wolnego czasu

2. Zajęcia z psychologiem, których zakres programowy obejmuje:
1) badanie psychologiczne,
2) terapię psychologiczną,
3) poradnictwo psychologiczne,


3. Zajęcia ruchowe, których zakres programowy obejmuje:
1) zajęcia sportowe,
2) turystykę,
3) rekreację,

4. Zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, których zakres programowy obejmuje:
1) terapię manualną w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej
2) zajęcia informatyczne,
3) pracę w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.

Zajęcia mają na celu poprawę syntonii i empatii osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, stworzenie im warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności, twórczego podejścia do własnego życia, wykształcenie samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, umiejętnego rozwiązywania problemów, wykorzystania własnego potencjału intelektualnego i zdolności w procesie przystosowania do środowiska Domu, integrowania ze środowiskiem lokalnym.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego