Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, reprezentowana/y przez Aldonę Klimczak – Dyrektora zwanym dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4a, 87 – 200 Wąbrzeźno, telefonicznie: 56 6880371, fax: 56 6880370 lub e-mail: 
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych – Pani Katarzyna Fic, z którą mogą się Państwo kontaktować wysyłając e-mail na adres: , telefonicznie: 56 4719962 lub listownie na adres Administratora podany w pkt 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia.
 6. Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa w tym do państw trzecich.
 7. Pani/Pana dane będą archiwizowane przez:
 8. 5 lat po sprawozdaniu finansowym -kontrahenci,
 9. 4 lata od dnia zakończenia postępowania przetargowego,
 10. 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy,

lub po zakończeniu procesu rekrutacji a następnie trwale usuwane .

 1. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy, oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego