Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura przyjęcia do DPS

Zasady umieszczania oraz opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

 

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

 

Procedura postępowania:

 1.  Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby np. krewnego.  

 2. Pisemny wniosek o skierowanie i umieszczenie w dps składa się w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania.

 3. W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku lub przyjęcia informacji o potrzebie udzielenia pomocy w formie umieszczenia w dps, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

 4. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo
  w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej danej osoby.

 5. W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia).
  O wymaganych dokumentach informuje pracownik socjalny prowadzący daną sprawę.

 6. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób zobowiązanych do alimentacji (dzieci, rodzice) na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w dps,
  a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki – ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.

 7.  Zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w dps są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu;

 • jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty, to obciążają one kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców);

 • organ gminy (poprzez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej), która skierowała osobę
  do domu pomocy społecznej pokrywa różnicę pomiędzy opłatą za pobyt w dps, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby (mieszkańca i jego krewnych).

  1. Na podstawie kompletnej dokumentacji właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub odmawia takiego skierowania

 • Ośrodek Pomocy społecznej poszukuje dla skierowanej osoby dps o odpowiednim profilu
  i możliwie najbliżej miejsca zamieszkania.

 • W przypadku braku miejsc w takim domu osoba wpisywana jest na listę oczekujących.

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych w (75 miejsc).

Od 1 marca 2023r średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wynosi  5 616,42zł (Ząrzadzenie Nr 32023 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 16 lutego 2023r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 lutego 2023r. pod pozycją1298).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego